Oy Majatalo Box Värdshuset Ab matkustajarekisteri

OY MAJATALO BOX VÄRDSHUSET AB MATKUSTAJAREKISTERI
 EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirjaOy Majatalo Box Värdshuset Ab matkustajarekisterissä tapahtuvasta matkustajatietojen käsittelystä 
1. MatkustajarekisterinpitäjäOy Majatalo Box Värdshuset Ab y-tunnusSpjutsundintie 103 01190 Box0505924255 isanta@majatalobox.fi
2. Yhteyshenkilö matkustajatietojen käsittelyyn liittyvissä asioissaRekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa yhteyshenkilö onGustav Söderström +358505924255 isanta@majatalobox.fi 
3. Rekisterin nimi  Matkustajarekisteri
4. Matkustajatietojen käsittelyn oikeusperusteMatkustajatietojen käsittely ja matkustajarekisterin pitä-minen perustuu majoitus- ja ravitsemistoiminnastaannettuun lakiin.     
5. Matkustajatietojen käsittelyn tarkoituksetMajoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettuun lakiin perustuen majoitustoiminnan harjoittaja voi pitää automaattisentietojenkäsittelyn avulla tai manuaalisesti jäljempänäkohdassa 6 yksilöidyistämatkustajatiedoista rekisteriä (matkustajarekisteri).Matkustajatietoja ja matkustajarekisteriä käytetään yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä rikosten ennalta estämiseksi ja selvittämiseksi sekä tilastojen laatimiseen.Majoitustoiminnan harjoittaja voi käyttää matkustajatietohja matkustajarekisteriä myös asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin . Asiakkaalla on henkilötietolain 29 § nojalla oikeus kieltää tietojensa käyttösuoramarkkinointiin tai asiakaspalveluun.     
6. Käsiteltävät matkustajatiedotMatkustajarekisterissä käsitellään laissa mainittujamatkustajatietoja:-matkustajan nimi ja suomalainen henkilötunnus taitämän puuttuessa syntymäaika sekä kansalaisuus-mukana olevan puoliso*sekä alaikäisten lasten nimetja henkilötunnukset tai niiden puuttuessa syntymäajat-matkustajan osoite-majoitusliikkeeseen saapumispäivä ja lähtöpäivä(mikäli tiedossa)-maa, josta Suomeen saavutaan (jos matkustajan asuinpaikka ei ole Suomi)-matkustusasiakirjan numero (ei tarvita pohjoismaankansalaiselta eikä Suomessa asuvalta)-vapaaehtoinen tieto: tapahtuuko majoittuminen vapaa-ajanvieton, työn, kokouksen vai muun syyn takia.Ryhmämatkalle osallistuvista matkustajista voidaan tehdä yhteinen matkustajailmoitus.* Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa tai henkilöä, jokaelää matkustajan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissatai rekisteröidyssä parisuhteessa     
7. Mistä matkustajatiedot saadaanMatkustajatiedot saadaan matkustajailmoituksesta, jonka matkustaja tai ryhmämatkan kohdalla ryhmämatkanjohtaja täyttää ja vahvistaa allekirjoituksellaan.     
8. Matkustajatietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmätMatkustajatietojaei luovutetaulkopuolisille. Viranomaisille matkustajatietoja voidaan luovuttaa lakiin perustuen.Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain mukaanmajoitustoiminnan harjoittajan on salassapitosäännöstenestämättä toimitettava ulkomaalaista koskevat matkustajatiedot viivytyksettä sen kihlakunnan poliisilaitokselle, jonkatoimialueella toiminnanharjoittajan majoitusliike sijaitsee.Poliisilla on oikeus saada muidenkin kuin ulkomaalaistenmatkustajien matkustajatietoja, jos ne ovat poliisin virkatehtävien hoitamiseksi tarpeen.Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain nojallaseuraaville viran omaisille on näiden pyynnöstä annettava matkustajatietoja, kun viranomainen tarvitsee niitä laissa tarkemmin määriteltyjen virkatehtävien hoitamiseen:RajavartiolaitosTullilaitosPelastusviranomainenTerveydensuojeluviranomainenPuolustusvoimat     
9. Matkustajatietojen siirto EU:n ulkopuolelleJos matkustaja tietoja ei siirretä kolmansiin maihin, voidaan selosteessa todeta, että ”matkustajatietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.”     
10. Matkustajatietojen säilytysaikaNoudatamme matkustajatietojen säilytyksessä kulloinkinvoimassa olevaa lainsäädäntöä.Matkustajailmoitukset ja tiedot säilytetään yhden vuoden ajan matkustajailmoituksen allekirjoittamispäivästä. Tämän jälkeen ne hävitetään.     
11. Rekisteröidyn oikeuksista henkilötietojen käsittelyyn liittyenAlla oleva kohta täytetään lomakkeeseen, jos matkustajailmoituk sessaolevat tiedot viedään sähköiseen mat-kustaja rekisteriin:Matkustajarekisterissä olevat matkustajatiedot säilytetäänyhden vuoden ajan niiden merkitsemisestä, minkä jälkeen ne hävitetään.  Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain mukaanasiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin käytettävientietojen poistamiseen rekisteristä sovelletaan mitä henkilötietolain 29 §:ssä säädetään. Jos matkustaja ei ole kieltänyt matkustajatietojensa käyttöä näihin tarkoituksiin, majoi-tusliikkeellä on oikeussiirtää jakäsitellä matkustajatietoja vuodenjälkeen myös asiakasrekisterissään tai mahdollisessa suoramarkkinointirekisterissään.11.Rekisteröidyn oikeuksistahenkilötietojen käsittelyyn liittyenRekisteröidyllä on tietosuojaasetuksen nojalla seuraavatoikeudet:Oikeus saada pääsy henkilötietoihinOikeus tietojen oikaisemiseenOikeus tietojen poistamiseenOikeus käsittelyn rajoittamiseenVastustamisoikeusOikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseenTietosuojaselosteessa annettavan informaatioon tulisi sisäl-tyätiivistelmäsiitä, mitärekisteröidyn oikeuksia käsittelyyn liittyy ja kuinka rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan.Rekisteröidyille on kerrottavaheidän oikeuksistaan ottaenhuomioon se, millä perusteella tietoja käsitellään. Tässäohjeistuksessa on selostettu rekisteröidyn oikeudet matkustajatietojen käsittelyyn perustuen.Matkustajatietojen käsittely ja matkustajarekisterin pitä-minen perustuu lakiin. Majoitustoiminnan harjoittaja voikäyttää matkustajatietoja myös asiakaspalveluun ja suo-ramarkkinointiin, jollei matkustajaole käyttänyt henkilötie tolain 30 §:ssä tarkoitettua kieltooikeuttaan.Matkustajalla on rekisteröitynä seuraavat oikeudet: Rekisteröidyn oikeus päästä omiin tietoihinsaRekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin (=tarkastusoikeus) sen selvittämiseksi käsitelläänkö häntä koskevia matkustajatietoja.Oikeus tietojen oikaisemiseen Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.Sähköiseen matkustajarekisteriin kirjataan vain niitä tietoja, jotka on merkitty matkustajailmoitukseen ja jonka ilmoituksen täyttäjä vahvistaa allekirjoituksellaan. Sähköiseen matkustajarekisteriin merkityt tiedot ovat oikeita ja täydellisiä, jos ne vastaavat matkustajailmoitukseen merkittyä.Majoitusliike huolehtii, että matkustajarekisterin tiedot vastaavatmatkustajailmoituksen tietoja. Väärättiedot korjataan viipymättä oma-aloitteisesti tai matkustajan vaatimuksesta.Rekisteröidyn korjausvaatimus voi johtaa matkustajarekisterin tietojen korjaamiseen vain siinä tapauksessa, että rekisteriin tallennettu tieto ei vastaa matkustajailmoituksen tietoa.Oikeus tietojen poistamiseenMatkustajatietoja käsitellään lakiin perustuen niin kau-an kuin majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettu lakivaatii.Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vaatiamatkustajatietojensa poistamista niin kauan kuin tietoja on lain mukaan säilytettävä.Rekisteröity voi vaatia tietojensa poistoa, jos majoitustoiminnan harjoittaja käyttää matkustajatietojalainmääräämän säilytysajan jälkeenkinasiakaspalveluun tai suoramarkkinointiin.Rekisteröity voi tällöin vaatia, että häntä koskevat matkustajatiedot poistetaan ilman aihe etonta viivytystä, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin rekisteröity vastustaa matkustajatietojensakäsittelyä asiakaspalveluun tai suoramarkkinointiinhenkilötietoja on käsitelty lainvastaisestiVaikka jokin edellytyksistä täyttyisi, ei tietoja tarvitse poistaa, jos käsittely on tarpeen esimerkiksi rekisterinpitäjään sovellettavaan EU-oikeuteen tai kansalliseen lainsäädäntöön perustuvan käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisen vaateenlaatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.Oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä Rekisteröity ei voi vastustaa matkustajatietojensa käsittelyä niihin tarkoituksiin, jotka laki määrää.Rekisteröity voi majoitus – ja ravitsemistoiminnasta annetun lain nojalla kieltää matkustajatietojen käytönasiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin tietoja kerättäessä tai myöhemmin. Jos rekisteröity vastustaamatkustajatietojensa käyttöä näihin tarkoituksiin, ei niitä enää käsitellä näihin tarkoituksiin. Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamistaTiet osuojaasetuksen nojallarekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa aktiivista käsittelyä määrätyissä tilanteissa:-rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä on rajoitettava siksi aikaa, kunnes rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden-käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vaatii henkilötietojen poistamisen sijaan tietojen käsittelyn rajoit-tamista-rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietojakäsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitseeniitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksitai puolustamiseksi tai-rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyäja sen arviointi, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oi-keutetut perusteet rekisteröidyn perusteeton kesken.Käsittelyn rajoituksen kestäessä tietoja saa lähtökohtai-sesti vain säilyttää. Tietoja saa käsitellä myös oikeudelli-sen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää yleistä etua koskevista syistä. Ennen kuin käsittelyn rajoitus poistetaan, siitä on ilmoitettava rekisteröidylle.Matkustajatietojen käsittely perustuu lakiinja siinämääritetään matkustajatietoja käyttötarkoituksetja mille viranomaisille tietoja luovutetaan. Rekisteröidyn oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista ei voi näin ollenjohtaa tilanteeseen, jossa laissa olevia säännöksiä matkustajatietojen käsittelystä ei noudatettaisi. 
12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
13. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnötMatkustajatietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee. Sen varmistamiseksi, että matkustajatietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.