Oy Majatalo Box Värdshuset Ab
Gustav Söderstöm

Spjutsundintie 103
01190 Box
+358 50 5924 255
majatalo@majatalobox.fi

Oy Majatalo Box Värdshuset Ab matkustajarekisteri

OY MAJATALO BOX VÄRDSHUSET AB MATKUSTAJAREKISTERI

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja

Oy Majatalo Box Värdshuset Ab matkustajarekisterissä tapahtuvasta matkustajatietojen käsittelystä

 

1. Matkustajarekisterinpitäjä

Oy Majatalo Box Värdshuset Ab y-tunnus

Spjutsundintie 103 01190 Box

0505924255 isanta@majatalobox.fi

2. Yhteyshenkilö matkustajatietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa

Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on

Gustav Söderström +358505924255 isanta@majatalobox.fi

 

3. Rekisterin nimi  

Matkustajarekisteri

4. Matkustajatietojen käsittelyn oikeusperuste

Matkustajatietojen käsittely ja matkustajarekisterin pitä-

minen perustuu majoitus- ja ravitsemistoiminnasta

annettuun lakiin.

     

5. Matkustajatietojen käsittelyn tarkoitukset

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettuun lakiin perustuen majoitustoiminnan harjoittaja voi pitää automaattisen

tietojenkäsittelyn avulla tai manuaalisesti jäljempänä

kohdassa 6 yksilöidyistä

matkustajatiedoista rekisteriä (matkustajarekisteri).

Matkustajatietoja ja matkustajarekisteriä käytetään yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä rikosten ennalta estämiseksi ja selvittämiseksi sekä tilastojen laatimiseen.

Majoitustoiminnan harjoittaja voi käyttää matkustajatiet

ohja matkustajarekisteriä myös asiakaspalveluun ja suor

amarkkinointiin . Asiakkaalla on henkilötietolain 29 § nojalla oikeus kieltää tietojensa käyttösuoramarkkinointiin tai asiakaspalveluun.

     

6. Käsiteltävät matkustajatiedot

Matkustajarekisterissä käsitellään laissa mainittuja

matkustajatietoja:

-matkustajan nimi ja suomalainen henkilötunnus tai

tämän puuttuessa syntymäaika sekä kansalaisuus

-mukana olevan puoliso*

sekä alaikäisten lasten nimet

ja henkilötunnukset tai niiden puuttuessa syntymäajat

-matkustajan osoite

-majoitusliikkeeseen saapumispäivä ja lähtöpäivä

(mikäli tiedossa)

-maa, josta Suomeen saavutaan (jos matkustajan asui

npaikka ei ole Suomi)

-matkustusasiaki

rjan numero (ei tarvita pohjoismaan

kansalaiselta eikä Suomessa asuvalta)

-vapaaehtoinen tieto: tapahtuuko majoittuminen vapaa-

ajanvieton, työn, kokouksen vai muun syyn takia.

Ryhmämatkalle osallistuvista matkustajista voidaan tehdä yhteinen matkustajailmoitus.

* Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa tai henkilöä, joka

elää matkustajan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa

tai rekisteröidyssä parisuhteessa

     

7. Mistä matkustajatiedot saadaan

Matkustajatiedot saadaan matkustajailmoituksesta, jonka matkustaja tai ryhmämatkan kohdalla ryhmämatkanjohtaja täyttää ja vahvistaa allekirjoituksellaan.

     

8. Matkustajatietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät

Matkustajatietoja

ei luovuteta

ulkopuolisille. Viranomaisille matkustajatietoja voidaan luovuttaa lakiin perustuen.

Majoitus

- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain mukaan

majoitustoiminnan harjoittajan on salassapitosäännösten

estämättä toimitettava ulkomaalaista koskevat matkustajatiedot viivytyksettä sen kihlakunnan poliisilaitokselle, jonka

toimialueella toiminnanhar

joittajan majoitusliike sijaitsee.

Poliisilla on oikeus saada muidenkin kuin ulkomaalaisten

matkustajien matkustajatietoja, jos ne ovat poliisin virkatehtävien hoitamiseksi tarpeen.

Majoitus

- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain nojalla

seuraaville viran omaisille on näiden pyynnöstä annettava matkustajatietoja, kun viranomainen tarvitsee niitä laissa tarkemmin määriteltyjen virkatehtävien hoitamiseen:

 • Rajavartiolaitos
 • Tullilaitos
 • Pelastusviranomainen
 • Terveydensuojeluviranomainen
 • Puolustusvoimat

     

9. Matkustajatietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Jos matkustaja tietoja ei siirretä kolmansiin maihin, voidaan selosteessa todeta, että "

matkustajatietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle."

     

10. Matkustajatietojen säilytysaika

Noudatamme matkustajatietojen säilytyksessä kulloinkin

voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Matkustajailmoitukset ja tiedot säilytetään yhden vuoden ajan matkustajailmoituksen allekirjoittamispäivästä. Tämän jälkeen ne hävitetään.

     

11. Rekisteröidyn oikeuksista henkilötietojen käsittelyyn liittyen

Alla oleva kohta täytetään lomakkeeseen, jos matkust

ajailmoituk sessaolevat tiedot viedään sähköiseen mat-

kustaja rekisteriin:

Matkustajarekisterissä olevat matkustajatiedot säilytetään

yhden vuoden ajan niiden merkitsemisestä, minkä jälkeen ne hävitetään.

 

 

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain mukaan

asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin käytettävien

tietojen poistamiseen rekisteristä sovelletaan mitä henkilötietolain 29 §:ssä säädetään. Jos matkustaja ei ole kieltänyt matkustajatietojensa käyttöä näihin tarkoituksiin, majoi-tusliikkeellä on oikeussiirtää ja

käsitellä matkustajatietoja vuodenjälkeen myös asiakasrekisterissään tai mahdollisessa suoramarkkinointirekisterissään.

11.

Rekisteröidyn oikeuksistahenkilötietojen käsittelyyn liittyenRekisteröidyllä on tietosuojaasetuksen nojalla seuraavatoikeudet:

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Vastustamisoikeus
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Tietosuojaselosteessa annettavan informaati

oon tulisi sisäl-tyätiivistelmäsiitä, mitä

rekisteröidyn oikeuksia käsittelyyn liittyy ja kuinka rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan.

Rekisteröidyille on kerrottava

heidän oikeuksistaan ottaen

huomioon se, millä perusteella tietoja käsitellään. Tässä

ohjeistuksessa on selostettu rekisteröidyn oikeu

det matkustajatietojen käsittelyyn perustuen.

Matkustajatietojen käsittely ja matkustajarekisterin pitä-

minen perustuu lakiin. Majoitustoiminnan harjoittaja voi

käyttää matkustajatietoja myös asiakaspalveluun ja suo-

ramarkkinointiin, jollei matkustaja

ole käyttänyt henkilötie tolain 30 §:ssä tarkoitettua kieltooikeuttaan.Matkustajalla on rekisteröitynä seuraavat oikeudet: Rekisteröidyn oikeus päästä omiin tietoihinsaRekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin (=tarkastusoikeus) sen selvittämiseksi käsitelläänkö häntä koskevia matkustajatietoja.

Oikeus tietojen oikaisemiseen Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Sähköiseen matkustajarekisteriin kirjataan vain niitä tiet

oja, jotka on merkitty matkustajailmoitukseen ja jonka

 ilmoituksen täyttäjä vahvistaa allekirjoituksellaan. Sähköiseen matkustajarekisteriin merkityt tiedot ovat oikeita ja täydellisiä, jos ne vastaavat matkustajailmoitukseen merkittyä.Majoitusliike huolehtii, että matkustajarekisterin tiedot vastaavatmatkustajailmoituksen tietoja. Väärät

tiedot korjataan viipymättä oma-aloitteisesti tai matkustajan vaatimuksesta.

Rekisteröidyn korjausvaatimus voi johtaa matkustaja

rekisterin tietojen korjaamiseen vain siinä tapauksessa, että rekisteriin tallennettu tieto ei vastaa matkustajailmoituksen tietoa.

Oikeus tietojen poistamiseen

Matkustajatietoja käsitellään lakiin perustuen niin kau-

an kuin majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettu laki

vaatii.

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vaatia

matkustajatietojensa poistamista niin kauan kuin tietoja on lain mukaan säilytettävä.

Rekisteröity voi vaatia tietojensa poistoa, jos majoitus

toiminnan harjoittaja käyttää matkustajatietoja

lainmääräämän säilytysajan jälkeenkin

asiakaspalveluun tai suoramarkkinointiin.

Rekisteröity voi tällöin vaatia, että häntä koskevat matkustajatiedot poistetaan ilman aihe etonta viivytystä, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin rekisteröity vastustaa matkustajatietojensa

käsittelyä asiakaspalveluun tai suoramarkkinointiin

henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

Vaikka jokin edellytyksistä täyttyi

si, ei tietoja tarvitse poistaa, jos käsittely on tarpeen esimerkiksi rekisterinpitäjään sovellettavaan EU-oikeuteen tai kansalliseen lainsäädäntöön perustuvan käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisen vaateen

laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä Rekisteröity ei voi vastustaa matkustajatietojensa käsittelyä niihin tarkoituksiin, jotka laki määrää.

Rekisteröity voi majoitus - ja ravitsemistoiminnasta annetun lain nojalla kieltää matkustajatietojen käytön

asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin tietoja kerättäessä tai myöhemmin. Jos rekisteröity vastustaa

matkustajatietojensa käyttöä näihin tarkoituksiin, ei niitä enää käsitellä näihin tarkoituksiin. Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamistaTiet osuojaasetuksen nojalla

rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa aktiivista käsittelyä määrätyissä tilanteissa:

-rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävy

yden, jolloin käsittelyä on rajoitettava siksi ai

kaa, kunnes rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden

-käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vaatii henk

ilötietojen poistamisen sijaan tietojen käsittelyn rajoit-

tamista

-rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja

käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee

niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi

tai puolustamiseksi tai

-rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä

ja sen arviointi, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oi-

keutetut perusteet rekisteröidyn perusteeton kesken.

Käsittelyn rajoituksen kestäessä tietoja saa lähtökohtai-

sesti vain säilyttää. Tietoja saa käsitellä myös oikeudelli-

sen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää yleistä etua koskevista syistä. Ennen kuin käsittelyn rajoitus poistetaan, siitä on ilmoitettava rekisteröidylle.

Matkustajatietojen käsittely perustuu lakiinja siinä

määritetään matkustajatietoja käyttötarkoitukset

ja mille viranomaisille tietoja luovutetaan. Rekisteröidyn oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista ei voi näin ollen

johtaa tilanteeseen, jossa laissa olevia säännöksiä matkustajatietojen käsittelystä ei noudatettaisi.

 

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt

Matkustajatietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

 

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa.

 

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.

 

Sen varmistamiseksi, että matkustajatietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.